Cập nhập liên tục nhưng công văn quy định của nhà nước liên quan tới truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm.

TT 21/2018/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Quy định về truy xuất nguồn gốc Lâm Sản tại thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

[Thông tư 25/2019/TT-BYT] Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế

Thủ Tục Và Quy Trình Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNTquy định về truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm lâm sản không bảo đảm an toàn

Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo trong thủy sản

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Thông Tư Số 03/2011/TT-BNNPTNT Về TXNG Và Thu Hồi Sản Phẩm

Thông Tư Số 74/2011/TT-BNNPTNT Về Truy Xuất Nguồn Gốc